Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Lieve kaarten

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door Lieve kaarten tot stand gebrachte producten.

1.2 Lieve kaarten heeft het recht te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de inhoud van deze website te wijzigen. Lieve kaarten mag ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen. Lieve kaarten is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Lieve kaarten worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen u en Lieve kaarten komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lieve kaarten. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres.

2.2 Lieve kaarten is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3 Lieve kaarten is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lieve kaarten worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de Lieve kaarten ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Prijzen
3.1 Lieve kaarten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.

3.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Lieve kaarten gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

3.3 Lieve kaarten zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

3.4 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro’s, inclusief en exclusief BTW, dit staat bij het product vermeld.

3.5 De administratie van Lieve kaarten geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Lieve kaarten verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Lobster Cards verrichte leveringen. Lieve kaarten erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. Levering en leveringstijd
4.1 Lieve kaarten besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Lieve kaarten streeft er naar om de bestelde producten binnen de opgegeven levertijd bij u te laten bezorgen. In de praktijk is het mogelijk dat uw bestelling eerder of later wordt bezorgd. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan de genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van u niet kan worden verlangd de overeenkomst in de stand te laten. In dat geval bent u gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

4.4 Indien de koper een levering weigert, kan Lieve kaarten de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft  Lieve kaarten in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Lieve kaarten totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Lieve kaarten heeft voldaan.

5.2 Indien de koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt: a. dat de koper producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van Lieve kaarten slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf; b. dat indien de koper zijn verplichtingen uit een met Lieve kaarten gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij Lieve kaarten bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, Lieve kaarten gerechtigd is geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

6. Ontbinding en retournering
6.1 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Lieve kaarten, waarbij Lieve kaarten het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde producten of service van Lieve kaarten, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@lievekaarten.nl. Ook is Lieve kaarten telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op 06 - 429 246 53.

6.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld - schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@lievekaarten.nl. Ook is Lieve kaarten telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op 06 - 429 246 53.

6.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lieve kaarten de keuze de geleverde producten na retournering te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.

7. Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
7.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is Lieve kaarten bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden: a. indien de koper in verzuim is of Lieve kaarten goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lieve kaarten kan worden gevergd.

7.2 In de gevallen genoemd onder 7.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal Lieve kaarten niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

8. Garanties en reclames
8.1 De door Lieve kaarten te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de Lieve kaarten geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

8.2 Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

8.3 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Lieve kaarten.

9.2 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Lieve kaarten aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Lieve kaarten, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.3 Indien en voorzover Lieve kaarten producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Lieve kaarten voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Lieve kaarten in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

10. Aansprakelijkheid voor schade
10.1 Lieve kaarten is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt: a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; b. doordat Lieve kaarten is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; c. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld; d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

10.2 Alleen directe en aan Lieve kaarten toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

10.3 Voor zover Lieve kaarten aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Lieve kaarten uitkeert.

10.4 De koper vrijwaart Lieve kaarten voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

10.5 Genoemde beperkingen in de artikelen 10.1 t/m 10.4 gelden niet indien: a. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lieve kaarten of zijn (leidinggevende) ondergeschikten; b. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lieve kaarten in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lieve kaarten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lieve kaarten kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Naamsvermelding
Lieve kaarten is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en het is de koper niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Lieve kaarten openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13. Gegevensbeheer en Privacy
Bij Lieve kaarten worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Bij het plaatsen van een bestelling via www.lievekaarten.nlhebben wij onder andere uw naam, adres en woonplaats nodig om de producten naar u te verzenden of om contact met u op te nemen over uw bestelling.
Uw privacy beschermen wij op de volgende manieren.
• Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

14. Nederlands recht en bevoegde rechter
14.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar Lieve kaarten is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lieve kaarten het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.

14.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15. Overige bepalingen
15.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

15.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Lieve kaarten gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.